REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.br7.pl prowadzonego przez   BR Baurent Sp. z. o.o. z siedzibą w Granowie (powiat grodziski, województwo wielkopolskie) przy ul. Ogrodowej 2C (62-066 Granowo), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000880904, posiadającą NIP 995025752  i nr REGON 388039719.

 

1. DEFINICJE

1) Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Towarów na odległość określonych w niniejszym Regulaminie.

3) Elektroniczny formularz – formularz wypełniany przez Zamawiającego w celu złożenia zamówienia.

4)  Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Zamawiającego w celu utworzenia Konta Zamawiającego.

5) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

6) Konto Zamawiającego – udostępnione przez Sklep internetowy Sprzedawcy miejsce na serwerze, po rejestracji przez Zamawiającego, do którego Zamawiający uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz składanie zamówień.

7) Zamawiający – składającą ofertę zawarcia umowy sprzedaży osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

8) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Sprzedawcy.

9) Sprzedawca – należy przez to rozumieć BR Baurent Sp. z. o. o. z siedzibą w Granowie (powiat grodziski, województwo wielkopolskie) przy ul. Ogrodowej 2C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000880904, posiadającą NIP 995025752  i nr REGON 388039719

10) Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie br7.pl

11) Towar – produkty dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

12) Umowa – umowa sprzedaży Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, zawierana na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – sieć Internet – z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana z konsumentami stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

13) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.

14) Zamówienie – oświadczenie woli kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę. 1. KONTAKT ZE SKLEPEM  1. Adres korespondencyjny: ul. Ogrodowa 2C, 62-066 Granowo

  2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@br7.pl

  3. Numer telefonu: +(48) 882 008 463

  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 07 1090 2835 0000 0001 4751 3824

  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie. 1. WYMOGI TECHNICZNE

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Expolorer, Firefox itp.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.br7.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w kształcie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

  2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

  3. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie www.br7.pl w zakładce Regulamin.

  4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sprzedawcą.

  5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

  6. W przypadku obniżenia ceny danego produktu, przedsiębiorca zobowiązany jest do podawania obok obniżonej ceny danego produktu także jego najniższej ceny obowiązującej w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki.

  7. Przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać, czy pozostawione przez Klientów opinie o zakupionych produktach są zweryfikowane pod kątem autentyczności dokonanego zakupu. 1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW  1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.br7.pl służy do dokonywania zakupów wybranych produktów z oferty Sprzedawcy.

  2. Zakupy w sklepie internetowym Sprzedawcy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.br7.pl określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

  3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

  4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu (produktów) i umieszczeniu go (ich) w wirtualnym koszyku powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji ww. zamówienia.

  5. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

  6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

  7. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

  8. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

  9. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

  10. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego www.br7.pl do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI I CENY  1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

 1. przelewem zwykłym – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy. wysłana zostanie informacja o wpływie środków pieniężnych, co równoznaczne jest z przekazaniem zamówionego towaru do wysyłki;

 2. przelewem szybkim  poprzez system Tpay  obsługiwany przez przedsiębiorcę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (pl. Andersa 3, 17. piętro, 61-894 Poznań),  nr KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, nr REGON: 300878437; po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy. wysłana zostanie informacja o wpływie środków pieniężnych, co równoznaczne jest     z przekazaniem zamówionego towaru do wysyłki;

 3. poprzez płatność kurierowi – przesyłka za pobraniem – po dokonaniu zamówienia Sprzedawca przesyła informację o skompletowaniu zamówienia i informuje o dacie wysyłki przesyłki jak również kwocie jaką należy przekazać kurierowi celem zapłaty za zamówione towary;

 4. gotówką przy odbiorze towaru w punkcie sprzedaży Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

 

 1. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

  1. Zamawiający w procesie zamawiania towaru może wybrać następujące formy dostawy według następującego schematu:

a) dostawa poprzez firmę kurierską,

b) odbiór osobisty w punkcie sprzedaży Sprzedawcy

  1. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a) sprawdzeniu przez Sprzedawcę kompletności wysłanych danych,

b) skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

  1. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

  2. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.  1. Prowadzący Sklep Internetowy Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu).

  2. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

  3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na konto lub uzyskaniu informacji o wyborze przesyłki za pobraniem czy też odbioru osobistego. Łączny termin realizacji wraz z terminem dostawy wynosi 30 dni roboczych.

  4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu typowego, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej kwotę 3000 PLN brutto (trzy tysiące) lub zamówień nietypowych w tym o zmienionych wymiarach odbiegających od typowych lub o kolorystyce innej niż podstawowa lub mebli na zamówienie termin realizacji może ulec wydłużeniu o dodatkowe 28 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

  5. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.

  6. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 1. REKLAMACJE

  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (przedsiębiorcy) bądź w ustawie o prawach konsumenta (konsumenci).

  2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

  3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego     reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w rozsądnym terminie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

  5. Towary podlegające naprawie lub wymianie konsument udostępnia przedsiębiorcy w uzgodnionym terminie, a przedsiębiorca  odbiera je na swój koszt.

  6. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie wskazanym szczegółowo w ustawie o prawach konsumenta, jeżeli konsument zostanie wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptuje brak konkretnej cechy towaru.

  7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

  8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego. Towar należy odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji. Nie przyjmuje się przesyłek odsyłanych za pobraniem. 1. ZWROTY TOWARÓW ZAKUPIONYCH PRZEZ KONSUMENTÓW

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania przesyłki (prawo odstąpienia od umowy). Nie dotyczy to produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

  2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien przesłać wypełnione oraz podpisane oświadczenie w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru, natomiast zwrotu towaru wraz z dokumentem zakupu i oświadczeniem należy dokonać w terminie 14 dni.

  3. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego

  4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru:

a) nienoszącego jakichkolwiek śladów użycia (co najwyżej ze śladami korzystania z towaru w sposób taki, który był konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru),

b) nie zniszczonego w inny sposób,

c) kompletnego tj. zawierającego wszystkie elementy, o ile takie zostały do produktu dołączone.

  1. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku przelewu elektronicznego rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Sprzedającego na wskazany przez Zamawiającego rachunek, jeśli wcześniejsza zapłata za Towar nastąpiła gotówkowo lub za pobraniem.

 

 1. SZCZEGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY POZAKONSUMENCKIEJ

  1. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona w odniesieniu do Towarów produkowanych przez podmioty trzecie (art. 558 i n. Kodeksu cywilnego); nadto odpowiedzialność Sprzedawcy w odniesieniu do wszystkich oferowanych Towarów obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości zamówienia;

  2. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich.

  3. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Towaru) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

  4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. 1. OCHRONA DANYCH

  1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

  2. Każdy Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz  żądania zaprzestania wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.

  3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ich ochrony określa Polityka prywatności. Postanowienia niniejszego regulaminu nie uchybiają Polityce prywatności.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

c) w przypadku zamówienia więcej niż jednej rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz.

  1. Do zasadniczego teksu Regulaminu dołącza się wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpienia od umowy sprzedaży. Wykorzystanie wzoru jest nieobowiązkowe.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  a w przypadku relacji z Konsumentem również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.